Privacy Statement wonenkannietwachten.nu

U bent terecht gekomen op deze website om onze petitie te bekijken of te ondertekenen. Deze petitie is een initiatief van Sue & The Alchemists. Om de petitie te bekijken of te ondertekenen, verstrekt u persoonsgegevens aan Sue & The Alchemists. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres en woonplaats.

Wij verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van deze website en van ondertekenaars van de petitie. Dit vormt een essentieel onderdeel van het proces van het aanbieden van de petitie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voornaam en achternaam
• E-mailadres
• Of u 18 jaar of ouder bent
• Eerste 4 cijfers van uw postcode
• Eventuele andere gegevens die u onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.
Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat dat wij persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor u de persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt. De gegevens die u verstrekt, worden dan ook op geen enkele andere manier gebruikt dan voor het kunnen aanbieden van de petitie. Als u dat wilt, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om u op de hoogte te houden over de status van deze petitie. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren. Deze afspraken hebben wij gemaakt met de beheerder van deze website, die uw persoonsgegevens namens ons verwerkt op basis van een verwerkersovereenkomst.

Grondslag

Op grond van de AVG kan iemand toestemming geven aan een organisatie om gegevens te mogen verwerken. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt dan ook plaats op basis van de grondslag toestemming. Deze toestemming geeft u bij het ondertekenen van de petitie en bij het accepteren van cookies op deze website.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Sue & The Alchemists zich aan de regels die privacywetgeving, in het bijzonder de AVG, voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat enkel die personen die de persoonsgegevens echt moeten kunnen inzien, toegang hebben tot de persoonsgegevens. Wij hebben daarnaast een intern privacy beleid en wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, maken wij daar goede afspraken over. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding
Om de petitie te kunnen aanbieden, moeten wij inzage hebben in de persoonsgegevens van de ondertekenaars. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is daarnaast om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens mag verwerken. Hiertoe hebben wij ook de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen.

Inzage en correctie van uw gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: info@wonenkannietwachten.nu Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. Het criterium om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen is het moment van aanbieden van de petitie aan het parlement. Wij zullen uw persoonsgegevens na het aanbieden van de petitie nog maximaal twee maanden bewaren, tenzij wij een wettelijke bewaarverplichting- of termijn hebben of er een geschil is ontstaan in verband waarmee wij de gegevens moeten bewaren. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens zolang als de wet het voorschrijft of zolang als het nodig is voor het betreffende geschil.  

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookie Statement lezen. Dit Statement vindt u op onze website.

Wijzigingen
Sue & The Alchemists behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via info@wonenkannietwachten.nu